Brottmål

Brottmål är ett av byråns huvudområden. Vi åtar oss uppdrag som offentlig- och privat försvarare, målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn. Med en advokat från FOKUS Advokatbyrå har du alltid en advokat vid din sida, vid polisförhör och vid förhandling, oavsett hur litet eller stort ditt mål är finns vi alltid till hands genom hela processen.

Misstänkt för brott?
Som misstänkt för ett brott är det domstolen som utser en offentlig försvarare till dig. Staten står för kostnaden för den offentliga försvararen. Om Du döms betalar Du beroende på din inkomst, en del av statens kostnader för den offentliga försvararen. Advokatens roll är att på bästa sätt tillvarata den misstänktes rättigheter, såväl under polisutredningen, när åklagare utreder brottet, och vid en rättegång. Om Du inte väljer en offentlig försvarare har Du som misstänkt alltid rätt att företrädas av en advokat som Du själv väljer, i sådana fall står Du själv för kostnaden.

Utsatt för brott?
Den som har utsatts för ett brott, en målsägande, har rätt till ett målsägandebiträde som utses för att på bästa sätt tillvarata den utsattes rättigheter. Du har rätt att själv välja vem Du vill ska vara ditt målsägandebiträde. Önskas ingen särskild person utser domstolen det målsägandebiträde som kan åta sig uppdraget. Som brottsoffer kan man ha rätt till skadestånd, i form av ekonomisk ersättning för det brott man har utsatts för. Skadeståndet omfattar ersättning för kränkning, sveda och värk, sakskada och ersättning för vård.

Familjerätt

Vi på FOKUS Advokatbyrå har stor och gedigen kunskap inom familjerättsliga ärenden. Vi behandlar juridiska frågor om äktenskapsskillnad, vigsel, underhållsskyldighet, vårdnad om barn, barns boende, umgänge, bodelning, äktenskapsförord, samboavtal och gåvobrev.

När frivilliga överenskommelser inte är möjliga mellan föräldrarna biträder vi våra klienter i domstol. Vi åtar oss uppdrag som juridiskt ombud i barntvister rörande vårdnad, boende och umgänge, underhåll. Med goda kunskaper och förståelse i ämnets komplexitet, stödjer vi dig på bästa sätt genom hela processen. Om överenskommelser är uppnådda är vi behjälpliga med upprätta avtal om olika frågor rörande barnen.

Migrationsrätt

FOKUS biträder sökanden som är missnöjda med Migrationsverkets beslut. Vi erbjuder rådgivning i asylansökan, förvarsärenden, ärenden om överföring enligt Dublinförordningen eller ansökan om svenskt uppehållstillstånd på grund av arbete eller anknytning.

Vi åtar oss även uppdrag som offentliga biträden i migrationsärenden och hjälper då sökande med kommunikationen med Migrationsverket och eventuellt domstolen.

Riskerar Du som har sökt asyl att bli utvisad, kan Du ha rätt till juridiskt biträde kostnadsfritt. Detta gäller även personer som tagits i förvar med stöd av utlänningslagens bestämmelser.

Socialrätt

Vi åtar oss uppdrag som offentliga biträde inom social- och förvaltningsrättsliga områden. Vi har även stor erfarenhet som särskild företrädare för barn och tar gärna uppdrag rörande följande socialrättsliga områden.

  • Lagen om vård av unga (LVU)
  • Lagen om vård av missbrukare (LVM)
  • Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT)
  • Lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV)

Vid mål gällande tvångsvård förordnar domstolen ett offentligt biträde som bekostas av staten. Önskemål om offentligt biträde kan alltid göras. Om inget offentligt biträde förordnas kan Du anlita ett privat ombud.

Kontakta oss på FOKUS Advokatbyrå för mer information.

Rättegångsbiträde/Förvaltare/God man

FOKUS Advokatbyrå biträder dig som har ett behov av ett rättegångsbiträde vid domstolsärenden avseende godmansskap eller förvaltarskap. Vi kan bistå dig som vill ansöka om god man eller förvaltare och biträda dig under hela processen. Vi kan även bistå dig som motsätter dig att en god man eller förvaltare förordnas åt dig.

Rättsskydd

Vi hjälper dig utreda dina förutsättningar att finansiera dina ombuds-/rättegångskostnader genom rättsskyddet.

Rättsskydd är ett försäkringsskydd som i de flesta fall automatiskt ingår i alla svenska hem-, villa- och fritidshusförsäkringar. Det ingår dessutom i helförsäkringar av båt samt hel- och halvförsäkringar av din bil. Detta rättsskydd innebär att din försäkring kan finansiera dina kostnader för ett ombud (till exempel en jurist eller advokat) i samband med tvister som rör privatlivet. För att rättsskyddet i din försäkring ska träda in måste tvisten ha uppstått med en annan part. Du ska ha tecknat försäkringen före det att tvisten uppstod och en del försäkringar har som regel, att du ska ha haft din försäkring i minst två år för att kunna utnyttja rättsskyddet.

Om du har en tvist med någon som du har varit gift eller sambo med, gäller vanligtvis inte rättsskyddet om tvisten uppstår inom två år efter det att äktenskapet eller samboförhållandet upphörde. Handlar tvisten om att överklaga ett myndighetsbeslut gäller inte rättsskyddet. Villkoren för rättsskydd kan variera mellan försäkringsbolagen så det är viktigt att du kontrollerar villkoren för din försäkring. Du hittar information och uppgifter om ditt rättsskydd i dina försäkringsbrev och försäkringsvillkor eller på försäkringsbolagens hemsidor. Här hittar du även information om självrisken som du ska betala.

Vi hjälper dig utreda dina förutsättningar att täcka en del av kostnaderna genom rättsskyddet.

Rättshjälp

Vi hjälper dig att ansöka om rättshjälp.

Rättshjälp är en social skyddslagstiftning som ska hjälpa dig som inte kan få rättslig hjälp på annat sätt. Rättshjälp innebär att du kan få hjälp att betala delar av kostnaden i ärenden som inte går att klara inom rådgivningstiden (två timmar). Rättshjälpen täcker del av kostnaden för advokat eller annan sakkunnig person. Du kan också få hjälp med kostnader för bevisning och andra utgifter.

För att få rättshjälp ska du som huvudregel ha haft en timmes rådgivning enligt rättshjälpslagen. Du får inte ha ett ekonomiskt underlag (summan av inkomster, försörjningsbörda, förmögenhet och skulder) på mer än 260 000 kr per år, och det ska finnas behov av juridisk hjälp samt att det ska vara rimligt att staten bidrar till kostnaderna i angelägenheten.