Konsumenttvistnämnden

Advokatsamfundet inrättade den 16 januari 2016 en Konsumenttvistnämnd som ska pröva tvister mellan konsument och advokat eller advokatbyrå angående tjänst som advokat eller advokatbyrå tillhandahållit konsumenten. Med konsument avses i detta sammanhang en fysisk person som agerar för ändamål som faller utanför närings- och yrkesverksamheten.

Om klienten är missnöjd med den tjänst advokaten har tillhandahållit ska de skriftligen vända sig till advokaten för att framföra sitt klagomål och söka en lösning i samförstånd. Om klienten inte vänder sig till advokaten utan går till Konsumenttvistnämnden för att få saken prövad kan nämnden avvisa ärendet.

Om ett ärende har inletts hos advokatens försäkringsgivare måste ärendet lösas inom ramen för försäkringsavtalet, innan konsumenten kan vända sig till Konsumenttvistnämnden. Om ett ärende inkommer till Konsumenttvistnämnden kommer nämnden förklara detta vilande tills dess att försäkringsfrågan är avgjord. Detta med anledning av att ett försäkringsärende får anses som en del av en lösning i samförstånd och bör således avslutas innan ärendet kan prövas i Konsumenttvistnämnden.

Om en lösning inte går att nå kan konsumenten vända sig till Konsumenttvistnämnden för att få saken prövad. Advokaten är skyldig att medverka i Konsumenttvistnämndens prövning. Detta ska ske skriftligen och inom ett år efter att kravet skriftligen framställdes till advokaten. En förutsättning för att tvisten ska prövas av Konsumenttvistnämnden är att denna inte handläggs eller är avgjord hos domstol. Tvisten får inte grunda sig i en händelse som inträffat före den 11 januari 2016.

E-post: konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se

Webbsida: www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden